белковина

 • 21албумин — (лат albumen) хем белковина најважната состојка на животинскиот и на растителниот организам …

  Macedonian dictionary

 • 22албуминиметар — (лат albumen, грч metron мера) хем инструмент за одредување на количеството на белковина во урината …

  Macedonian dictionary

 • 23албуминозен — (лат albuminosus) што содржи белковина …

  Macedonian dictionary

 • 24албуминска хартија — фотографска хартија за чија изработка се употребува белковина извадена од јајце и исушена на топол воздух …

  Macedonian dictionary

 • 25албуминурија — (лат albumen, грч uron моч) мед излачување на белковина со урината (знак на шеќерна болест, болест на бубрезите и сл) …

  Macedonian dictionary

 • 26алеуронат — (грч aleuron) бот белковина што ja има во пченицата …

  Macedonian dictionary

 • 27гама — (грч. gamma) 1. име на третата буква од грчката азбука (Г = нашата г) 2. муз. низа од осум тонови во природен ред, скала 3. ум. утврдена низа на бои и тонови што започнува со црвената, а завршува со црната боја 4. фиг. шаренило богатство,… …

  Macedonian dictionary

 • 28глобин — хем. вид белковина, составен дел на хемоглобинот …

  Macedonian dictionary

 • 29глутаминска киселина — важна состојка на мускулната белковина се применува терапевтски за подигање на умствената и физичката работна способност …

  Macedonian dictionary

 • 30гумипаста — (лат. gummi, pasta) фарм. паста од гумарабика, белковина и шеќер се употребува како лек против кашлица …

  Macedonian dictionary